Odluka sprovodi

Opširnije.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Civljane javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:
• putem telefona na broj: +385 (0) 22 785 8700
• putem faksa na broj: +385 (0) 21 827 251
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• poštom na adresu: Općina Civljane, Kod doma 3, 22310 Kijevo, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• osobno na adresu: Općina Civljane, Kod doma 3, 22310 Kijevo, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

• Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
• U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
• Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
• Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
• Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
• Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Petar Preočanin
Općina Civljane, Kod doma 3, 22310 Kijevo
Tel.: +385 (0) 22 785 8700
Fax.: +385 (0) 21 827 251
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

Općina Civljane ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Civljane izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Općina Civljane ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.
Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Općina Civljane može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

OPĆI PROPISI

• Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
• Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),
• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
• Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

EUROPSKI PROPISI

• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
• Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
• Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
• Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
• Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,
• Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01,
• Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),
• UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).Interni akti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Civljane,
• Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
• Zahtjev za pristup informacijama,
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Često postavljena pitanja

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96 , 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04 , 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97 , 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11 , 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16),

·         Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Javna nabava


JAVNA NABAVA

Plan Nabave OPĆINA CIVLJANE - 2021

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Odluka o odabiru najpovoljnije Sanacija kamenog mosta preko Cetine

IV izmjene i dopuna Plana nabave za 2020.g.

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

 
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.


Odluka o odabiru ponude za izradu projektne dokumentacije za sanaciju kamenog pješačkog mosta


Odluka o odabiru ponude za zamjenu stolarije na općinskoj zgradi


Plan nabave za 2020. godinu


ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Sanacija školske zgrade u Civljanima

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Sanacija i rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže na području Općine Civljane
ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Pojačano održavanje (Sanacija i modernizacija) nerazvrstanih cesta kao uporabljivih građevina Nerazvrstane ceste na području Općine Civljane (Milaši, Miljkovići, Preočani, Totići)

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Elektrifikacija na području Općine Civljane, Gornji Barišići, Izvedbe zemljanih radova na području Općine Civljane

V. izmjene i dopune  plana nabave za 2019.

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

ODLUKA o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: Prijevoz putnika dva puta tjedno, Civljane-Cetina-Knin

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave:Potporni zid u mjestu Civljane

Plan nabave za 2019. godinu


Izmjene i dopune Plana nabave


II. izmjene Plana nabave za 2018.godinu

I izmjene Plana nabave za 2018.godinu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

SANACIJA SEKUNDARNOG OPSKRBNOG CJEVOVODA U NASELJU CETINA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Plan nabave za 2018. godinu

II izmjene Plana nabave za 2017.godinu

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Prilog br.4.-Izjava o roku izvršenja radova
DOKUMENTACIJA O NABAVI
Troškovnik

Plan nabave za 2017. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

I izmjene Plana nabave za 2017.godinu

ODLUKA o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave (nabava službenog automobila)

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: "Nabava službenog automobila za potrebe općine Civljane"

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave službenog automobila

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave radova: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane

ODLUKA o početku jednostavne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka jednostavne nabave (Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane)

ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Asfaltiranje nerazvrstanih cetsa na području Općine Civljane

POPIS SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2016. GODINU

REGISTAR BAGATELNE NABAVE - od 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine

REGISTAR BAGATELNE NABAVE (za razdoblje siječanj 2015. – prosinac 2015.)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

II. izmjene Plana nabave za 2015.


I.izmjene Plana nabave za 2015.g.

Plan nabave za 2015. godinu


Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – od 01.01.2014.godine do 29.12.2014. godine

Plan nabave 2014

Pregled sklopljenih ugovora 2013.

Izmjene i dopune Plana nabave 2013

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – od 01.01.2013.godine do 14.12.2013. godine


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane, Leko-Vukovići-Ivetići

Troškovnik

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane

Akti

Godišnji izvještaj o izvršenju za 2020

PROGRAM aktivnosti zaštite od požara u 2021.

STATUT OPĆINE CIVLJANE 2021. godine

Financijski izvještaj za 2020 - Civljane

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO općine Civljane

Odluka o privremenom oslobađanju od komunalne naknade

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u JUO općine Civljane

PLAN PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2020.  - RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2020. - RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2020. - RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2020. - POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2020. - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Odluka o izvršenju Proračuna za 2021

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom za 2019. godinu

Plan djelovanja

Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE 2020 (009)

Program gradnje objekata za 2021

Program javnih potreb u kulturi 2021

Program održav. kom.infr. 2021

Program socijalnih potreba 2021

PLAN klasifikacijskih oznaka 2

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opcine Civljane

ODLUKA o komunalnoj infrastrukturi Općine Civljane i njezinom pravnom statusu


STATUTARNA ODLUKA o imjenama i dopunama StatutaOpcine Civljane

STATUTARNA ODLUKA O IZM. I DOP. STATUTA OPĆINE CIVLJANE - 2020.g.

2020 Pravilnik o ocjenjivanju službenika

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO općine Civljane NOVO

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u JUO općine Civljane

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika iz radnog odnosa

Odluka o ustrojstvu-JUO-nova

plan-klasifikacijskih-oznaka-za-2020-godinu

Pravilnik o radu Općina Civljane

SPD Privrednik_dopis

2020. Natječaj FVM


2020. Natječaj FIV


Financijski izvještaj I-VI 2020


I. izmjene Programa socijalnih potreba 2020

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi 2020


I. izmjene Programa građenja objekata kom. infrastrukture za 2020


I. izmjene Program održavanja kom.infr. 2020.


I. izmjene i dopune Plan razvojnih programa za 2020


I izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2020. s Obrazloženjem I izmejna o dopuna proačuna


Sporazum o međunarodnoj suradnji


Obrazloženje godišnjeg obračuna proračuna za 2019.g.

1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2019.g.

2. Zaključak o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2019.g.

3. Izvršenje plana razvojnih programa Općine Civljane za 2019.g.

4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2019.g.

5. Izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.


Financijski izvještaj od I-III 2020.g.

Frizerska djelatnost - finalno


Manikura i pedikura


Preporuka HZJZ vjerska okupljanja


Fizioterapeuti i maseri


Tetovaža i piercing


Upute vrtići i škole


Uputa za ugostiteljske objekte

Izvadak iz Pravilnika o razvrstavanju i min.uvjetima ugostiteljskih objekata

Odluka mjere ograničavanja društvenih okupljanja rada trgovina 19.3.2020

Referentna stranica financijskog izvješća 2019

Potvrda o predaji 2019

Bilješke uz financijski izvještaj 2019

Godišnji financijski izvještaj I-XII 2019

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane u 2019. godini

Odluka o općinskim porezima

ODLUKA O STIPENDIRANJU 2019-2020

Natječaj za stipendije 2019-2020

Procedura zaprimanja računa

Odluka o utvrđivanju visine blagajničkog makisumuma

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura u blagajničkom poslovanju

Financijski izvještaj od I - IX 2019. godinu

Referentna stranica i potvrda o predaji financijskog izvješća I-IX 2019. godine

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2019

Zaključak o izvješću načelnika siječanj-lipanj 2019


Izvječće načelnika

Odluka o komunalnoj naknadi - 2018

Odluka o usvajanju Strategije od 2018. do 2025. godine

Odluka o komunalnom doprinosu 2018. godine

Zaključak o polugodišnjem obračunu 2019

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. za razdoblje 01.01-30.06.

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019.g.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.siječanj 2019. - 30.lipanj 2019. (Referentna stranica)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik za razdoblje: 1.siječanj 2019. - 30.lipanj 2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OPĆINE CIVLJANE za razdoblje od 01.01.2019. - 30.06.2019. godine

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018.g.

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.g.

Godišnje zvješće o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2018. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2018. godinu


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2018. godine

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvršenje Programa održavanja komunalne infratsrukture za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018 .god. godinu

Godišnje Izvješće o radu općinskog načelnika za 2018. godinu


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika

I. Izmjene Plana nabave Općine Civljane za 2019.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2019. godinu


I. izmjene i dopune Plana građenja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2019. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2019. godinu

I. izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Civljane za 2019. Godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019.– 31. ožujak 2019.

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Referentna stranica financijskih izvještaja I-III 2019.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture


II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.


II. Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za 2018. godinu.

II. Izmjene  i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

I. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općina Civljane za 2018. godinu.


II. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2018.

Proračun Općine Civljane za 2019. godinu

Plan  razvojnih programa za 2019. godinu.


Odluka o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2019. godinu.

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

Program socijalnih potreba za 2019. godinu.


Odluka o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu.

Odluka o općinskim porezimaODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Civljane

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Pojačano održavanje (Sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta kao upotrebljivih građevina (NC 2(dio) - (Cetina/Milaši)

Financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj 2018. do 30. rujan 2018.

PRAVILNIK o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

PRAVILNIK o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije

SUGLASNOST komunalnom poduzeću „USLUGA“ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 21 236 Vrlika za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Civljane za razdoblje 01.01.30.06.2018. god.

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018.g.

Polugodišnje izvršenja Plana razvojnih programa za 2018.
ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Zemljani radovi na području Općine Civljane (Cetina/Lukovaća)

ODLUKA o početku jednostavne nabave: Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane (Cetina/Milaši)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave radova: Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane (Cetina/Milaši)

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Sanaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane (Cetina/Milaši)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku nabave radova: Sanacija/rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Cetina: dionice Vukovići 1, Milaši 1,2 i 3

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostave nabave: Sanacija/rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Cetina: dionice Vukovići 1, Milaši 1,2 i 3

Financijski izvještaj za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 30. lipanj 2018.

ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje od 2017. do 2022. godine

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

ODLUKA o pokretanju projekta "Destinacija Dinara"

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2017. godinu


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2017.GODINU    

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Civljane  za 2018. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018. - 2020.

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2018. godini

I. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2018. godini

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u kulturi na području Općine Civljane za 2018. godinu


IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU                                                                                                  

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2017.g.

ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine                                                                               
                      
Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.03.2018. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OPĆINE CIVLJANE za razdoblje od 01.01.-31.03.2018. godine

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (Nacrt)

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017.–31. prosinac 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE

ODLUKA o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje 2017.-2022.

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENE I DOPUNAMA  STATUTA OPĆINE CIVLJANE

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada


Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o radu općinskog načelnika za srpanj- prosinac 2017. godine

Zaključak o izvješću općinskog načelnika za srpanj – prosinac 2017. godine

Strategija razvoja Općine Civljane 2015 - 2020 ANALIZA STANJA

Strategija razvoja Općine Civljane 2015 - 2020 PROGRAMSKI DIO

ODLUKA o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Strategije razvoja Općine Civljane 2015.-2020. i Nacrta prijedloga Strategije razvoja Općine Civljane 2015.-2020. na javnu raspravu

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.g.

II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.

II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2017. godinu.

II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

II. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.


I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općina Civljane za 2017. godinu.

Proračun Općine Civljane za 2018. godinu

Plan razvojnih programa za 2018. godinu.


Odluka o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.


Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

Program socijalnih potreba za 2018. godinu.

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2018. godinu.


Odluka o općinskim porezima Općine Civljane 2017.

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Civljane za razdoblje 2015.-2020.

Financijski izvještaj I-IX 2017.god.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017.g.

Zaključak o izvršenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za 2017.

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2017.g.

Popis sponzorstava i donacija za razdoblje od I-VI 2017.
Poslovnik

ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

PLAN PRIJEMA u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Civljane za 2017. godinu

ODLUKA o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Civljane

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE CIVLJANE

I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. g

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2017.-2019.g.

I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017. g.

I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017.god.

I.Izmjene Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2017.g.

Izvješće o radu općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2017. g.

Zaključak Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2017.g.


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Civljane za 2017.god.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje I-VI 2017.god.

Financijski izvještaj Općine Civljane od 01.01.-30.06.2017.godine

Nenad Vuković - Financijski plan za 2017.

Nenad Vuković - program rada za mandatno razdoblje od 2017-2021

Nenad Vuković - Program rada za razdoblje 09.06.-31.12.2017.

Simo Barišić - Financijski plan za 2017.

Simo Barišić - Program rada za mandatno razdoblje 2017-2021


Simo Barišić - Program rada za razdoblje 09.06.-31.12.2017.

ZAPISNIK 24. sjednice Općinskog vijeća 2017. godine

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Civljane

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CIVLJANE

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CIVLJANE

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE CIVLJANE (KANDIDAT GRUPE BIRAČA)

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom OPĆINE CIVLJANE za 2016. godinu

ODLUKA o donošenju Plana zaštite od požara Općine Civljane

ODLUKA o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Civljane za razdoblje 2015.-2020.

ODLUKA o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Civljane za razdoblje 2015.-2020.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2016. godinu

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Bilješke uz financijski izvještaj I-III 2017.g.

Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu

Zaključak o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2016. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2016. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2016 .god.


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2016. godinu.

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Civljane za razdoblje 2015.-2020.

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Civljane 2015.-2020.

Financijski izvještaj Općine Civljane od 01.01.-31.03.2017.godine

Izvješće o radu Općinskog načelnika u razdoblju srpanj - prosinac 2016. godine.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2016.god.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2016.god.

Popis sponzorstava i donacija Općine Civljane za razdoblje I-XII 2016. god.

Zaključak izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblju srpanj - prosinac 2016. godine.

RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZAPISNIK 22. sjednice Općinskog vijeća 2016. godine

ZAPISNIK 21. sjednice Općinskog vijeća 2016. godine

ZAPISNIK 20. sjednice Općinskog vijeća 2016. godine

ZAPISNIK 19. sjednice Općinskog vijeća 2016. godine

ZAPISNIK 18. sjednice Općinskog vijeća 2016. godine

ZAPISNIK 17. sjednice Općinskog vijeća 2016. godine

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Civljane 2015.-2020.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE (konsolidirani)

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE

Godišnji financijski izvještaj I-XII 2016.god. (konsolidirani)

Godišnji financijski izvještaj I-XII 2016.god.


Plan nabave za 2017. godinu

II. izmjene plana nabave za 2016. godinu

Proračun Općine Civljane za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. god.

Bilješke uz financijski izvještaj Općine Civljane od 01.01.-30.09.2016.godine

Bilješke uz financijski izvještaj Općine Civljane od 01.01.-30.06.2016.godine

Financijski izvještaj I-IX 2016.g.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Civljane za 2017.godinu

Plan razvojnih programa 2017.-2019.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017.godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Civljane za 2017.godinu

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017. godini


Program socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2017. godini

II. izmjene Plana razvojnih programa za 2016.-2018.

II. izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2016.god.

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Civljane za 2016.god.


II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2016.godini

II. izmjene Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2016.god.

II. izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016.god. i projekcije za 2017. i 2018. godinu

ANALIZA STANJA I PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

ODLUKA o usvajanju nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane

SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Civljane za razdoblje od 4 godine (od 2017 do 2021 godine)

ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu gradskog Crvenog križa Knin za razdoblje 2013. – 2016. godine

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE CIVLJANE

ODLUKA o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za područje općine Civljane za period od 2016 – 2018. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Civljane


ODLUKA O USVAJANJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE


PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2016.g.

Ispravak I. Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2016. g.

Ispravak I. Izmjena Proračuna Općine Civljane za 2016.g.

Ispravak Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. g.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016.g.

Zaključak Izvješća o radu Općinskog načelnika u razdoblju siječanj – lipanj 2016.g.

Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2016.g.


I. izmjene Plana nabave za 2016.

Popis spoznorstava i donacija I-VI 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.siječanj 2016. - 30.lipanj 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1.siječanj 2016. - 30.lipanj 2016. (konsolidirani)

Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu

Zaključak o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2015. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2015.g. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2015 .god.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2015. godine.

I. izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016.god.

I. izmjene Plana razvojnih programa za 2016. god.

I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god.

Financijske izvještaji od 01.01.-31.03.2016. godine

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Civljane za razdoblje od 01.01.-31.03.2016. godine

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2015. god.

Izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2015. god.

Izvješće o radu općinskog načelnika u razdoblju srpanj – prosinac 2015.god.

Zaključak o Izvješću općinskog načelnika za srpanj – prosinac 2015.god.

POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE I-XII 2015.g.

Financijski izvještaj I-XII 2015.god.

Financijski izvještaj I-XII 2015.god. – konsolidirani

Bilješke uz izvještaje I-XII 2015.god.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLAN CIVILNE ZAŠTITE

STATUT OPĆINE CIVLJANE

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE CIVLJANE

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE CIVLJANE

STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Civljane

IZMJENE I DOPUNA ODLUKE o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2015.

II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2015.

II. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2015.

II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015.

Proračun Općine Civljane za 2016.

Plan razvojnih programa za 2016.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Civljane za 2016.


Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

Program javnih potreba u kulturi za 2016.

Program socijalnih potreba za 2016.

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2016.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustva zašte i spašavanja na području Općine Civljane za 2016. godini

ZAKLJUČAK Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2015. /2016. godine

ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu gradskog Crvenog križa Knin za 2015. godinu

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Civljane – Zoran Četnik

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OPĆINE CIVLJANE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2015.GODINE

Financijski izvještaj od I-IX 2015.


Polugodišnji Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu

I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu

I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2015. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu.

Financijski izvještaj I-VI 2015.g.

Financijski izvještaj I-VI 2015.g. – konsolidirani

Bilješke uz izvještaj I-VI 2015.g.

Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2014.g.

Zaključak o prihvaćanju obračuna Proračuna Općine Civljane za 2014.g.

Izvršenje plana razvojnih programa Općine Civljane za 2014.g.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2014.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2014.g.

ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odvoza i odlaganja biorazgradivog i mješovitog komunalnog otpada na području Općine Civljane


ODLUKA O USKLAĐENJU PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA ZA OPĆINU CIVLJANE

ODLUKA PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLAN CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE CIVLJANE

Zaključak o izvršenju Programa održavanja objekata za 2014.g.

Zaključak o Izvršenju Programa gradnje objekata za 2014.g.


Zaključak Izvješća o radu Općinskog načelnika srpanj-prosinac 2014.g.


Financijski izvještaj od I-XII 2014

Financijski izveštaj od I-XII 2014. – konsolidirani

Bilješke uz izvještaje

N. Vuković – Financijski plan za 2015.

N. Vuković – Program rada za mandatno razdoblje od 2013-2017.

N. Vuković – Program rada za 2015.

N. Vuković – Financijski izvještaj za 2014.


N. Vuković – G-FIN-IZVJ za 2014.

N. Vuković – IZ-D obrazac za 2014.


N. Preočanin– Financijski plan za 2015.

N. Preočanin – Program rada za mandatno razdoblje od 2013-2017.

N. Preočanin– Program rada za 2015.

N. Preočanin– Financijski izvještaj za 2014.

N. Preočanin – G-FIN-IZVJ za 2014.

N. Preočanin – IZ-D obrazac za 2014

I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.

I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu.


I. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014.

I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.


I. Izmjene programa socijalnih potreba za 2014. godinu.

Proračun Općine Civljane za 2015. godinu.


Plan razvojnih programa za 2015. godinu.

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godini.


Program socijalnih potreba za 2015. godinu.

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2015. godinu

ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje 2014. - 2020. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2014.GODINU

ODLUKA o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za područje općine Civljane za period od 2014 – 2016. godine

SUGLASNOST o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Civljane

Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) Nikola Vuković

Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) Nikola Preočanin

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CIVLJANE ZA 2013.GODINU

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za 2013. godinu

Zaključak o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini.

Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.


Zaključak o  izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija u 2013. godini.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu.

ODLUKA o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na područje općine Civljane

ZAKLJUČAK Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2013./2014. godine

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustva zašte i spašavanja na području Općine Civljane za 2014. godini

ODLUKA o komunalnom doprinosu


I. Izmjene Proračuna općine Civljane za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu

I. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu

I. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu

Izmjena Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine

Proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu uz Plan razvojnih programa


Odluka o izvršenju Proračuna za 2014. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastructure za 2014. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program socijalnih potreba i stimulacija za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za 2014. godinu

Plan razvojnih programa

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o općinskim porezima

Izmjene i dopune Plana nabave 2013

Plan nabave 2014
Nalazite se ovdje: Home Pristup informacija Uncategorised